16/03/2023
YVES DAELMANS

Tijdens de Algemene Vergadering in december werd een blauwdruk voorgesteld voor een nieuw organisatiemodel van onze federatie en dat krijgt stilaan vorm.


Patrick Risch, voorzitter van de KBKB, geeft toelichting bij de geplande wijzigingen: "Een deel van dit model, de wijzigingen in de samenstelling van de Raad van Bestuur (het Bestuursorgaan), is afhankelijk van de goedkeuring van de vernieuwde statuten op de volgende Algemene Vergadering. Hierover zullen we de volgende weken nog communiceren. 

De tweede poot van dit model betreft de toewijzing van uitvoerende verantwoordelijkheden in coherente domeinen aan Directeurs. Dit zal ook effectief ingaan in juni, maar om de overgang vlot te laten verlopen, heeft de Raad van Bestuur beslist om nu reeds een aantal functies toe te wijzen. Continuïteit is hierbij een belangrijk gegeven. In deze eerste fase zullen er dan ook geen grote verrassingen opduiken.  

Van zodra het verruimde Bestuursorgaan zijn rol zal opnemen, kan dit veranderen. 

Het Directiecomité is samengesteld uit de Voorzitter, de Secretaris-Generaal en de Directeurs. Binnen dit comité maakt elke directeur een domeinbeleidsplan op – met doelstellingen, risicoanalyse en budget –, laat dit goedkeuren door het Bestuursorgaan en voert het uit. 

Het Directiecomité als college beslist over de implementatie van beslissingen van het Bestuursorgaan en Dagelijks Bestuur, domein-overschrijdende acties, eventuele conflicten tussen domeinen en voorstellen tot wijzigingen aan domeinbeleidsplannen en budgetten."  

Het Directiecomité zal als volgt samengesteld zijn: 

"Binnen de Raad van Bestuur zijn we ervan overtuigd dat deze structuur ons de kans geeft om effectiever en efficiënter te kunnen werken als federatie. Dit kan echter niet zonder de blijvende inzet van alle vrijwilligers die nu in de federatie actief zijn. De verschillende comités waarin ze werken zullen in dit schema ingepast worden. Voor sommige comités zal dit evident zijn (Spelregels en Reglementen in de Directie Competitie), voor andere zal elke directeur kijken op welke wijze dit het best kan ingepast worden in de te ontwikkelen beleidsvisie. Dit zal de volgende maanden duidelijk worden. 

Dit is geen eindpunt. Niet alleen moeten er nog drie plaatsen in het Directiecomité ingevuld worden, van zodra de verschillende directies een coherent geheel vormen, zal het ook makkelijker zijn om nieuwe mensen aan te trekken. 

Dit is ook geen revolutie. De opdracht blijft hetzelfde: er samen voor zorgen dat iedereen, op zijn of haar niveau, onze sport kan beoefenen. 

Rest me nog iedereen te danken voor de inzet, en de Directeurs veel succes te wensen in hun nieuwe rol."