23/08/2019
Mercedes Van den Eynde

Fiche 3 in het kader van de nieuwe VZW wet behandelt de bestuursaansprakelijkheid, nieuwigheden omtrent de Raad van Bestuur en de Algemene Ledenvergadering. 


Elke bestuurder of dagelijks bestuurder is tegenover de VZW verplicht om zijn taak behoorlijk uit te voeren. Zij zijn aansprakelijk voor ‘fouten begaan in de uitoefening van hun opdracht’.

De bestuursaansprakelijkheid is van toepassing op bestuurders, dagelijks bestuur en alle andere personen die bestuursbevoegdheid hebben of hebben gehad.

 • Een fout moet zich buiten de marge van het normale bevinden
 • Aansprakelijkheid is beperkt op basis van het balanstotaal van de VZW
 • De maximale bedragen gelden voor alle bedoelde personen samen
 • Bij zeer zware fouten is de bestuurder onbeperkt aansprakelijk

Wat valt onder de bestuursaansprakelijkheid?

 • Fouten begaan in de uitoefening van het mandaat
 • Buitencontractuele fouten
 • Beleidsbeslissingen genomen als goede huisvader vallen hier niet onder

Wie is aansprakelijk?

 • Persoon die de fout begaat
 • Bestuursorgaan indien het optreedt als college: hoofdelijke aansprakelijkheid 
 • Overtreding van wettelijke of statutaire bepalingen: hoofdelijke aansprakelijkheid zelfs al treedt het bestuursorgaan niet op als college

Niet aansprakelijk voor beslissingen en nalatigheden die bestuursorgaan als college genomen heeft voor overtredingen van wettelijke of statutaire bepalingen indien: 

 • Heeft aan fouten geen deel gehad
 • Heeft fouten gemeld aan medebestuurders, bestuursorgaan als dit in college optreedt, orgaan van toezicht (indien dit binnen de VZW bestaat)
 • Melding en bespreking van fout opgenomen in de notulen

Beperking bedrag aansprakelijkheid

 • Zowel tegen VZW als tegen derden
 • Zowel contractuele als extracontractuele aansprakelijkheid
 • In hoofde van alle in het geding betrokken personen samen
 • Per feit of in geheel van feiten
 • Ongeacht aantal eiseres of vorderingen

Beperking in 3 boekjaren voor instellen aansprakelijkheidsvordering

 • Beperkt tot 125 000 euro

         - Gemiddelde omzet op jaarbasis <350 000 euro (excl. BTW)

         EN

         - Gemiddeld balanstotaal niet hoger dan 175 000 euro (excl. BTW) 

 • Beperkt tot 250 000 euro

        - Gemiddelde omzet op jaarbasis <700 000 euro (excl. BTW)

        EN

        - Gemiddeld balanstotaal niet hoger dan 350 000 euro

Beperking geldt niet

 • In geval van lichte fout die toevallig voorkomt
 • In geval van zware fout
 • In geval van oogmerk om te schade
 • In geval van bedrog
 • Inbreuk op verplichting BV in te houden en door te storten
 • Fiscale fraude
 • BTW fraude
 • Inbreuk op verplichting BTW door te storten
 • Verschuldige sociale bijdragen bij uitspraak faillissement

Wettelijke aansprakelijkheidsregeling is van openbare orde, elke bepaling in strijd met deze wettelijke voorschriften is nietig.

De Raad van Bestuur kan ervoor kiezen om zich hiervoor in te dekken via een aparte verzekering. Om je persoonlijke vermogen veilig te stellen en te vermijden dat je zelf moet opdraaien voor de schadeclaim, kan je kiezen om een polis bestuursaansprakelijkheid af te sluiten.  

Raad van Bestuur

 • Beslissingen kunnen nu ook schriftelijk genomen worden. De beslissing moet eenparig genomen worden.
 • De term Raad van Bestuur wordt vervangen door de term Bestuursorgaan.

Algemene Vergadering

 • De oproepingstermijn wordt van 8 naar 15 dagen gebracht.

Bron: SBB, www.scwitch.be en Wetboek voor Vennootschappen en Verenigingen