20/08/2019
Mercedes Van den Eynde

Begin dit jaar is het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen goedgekeurd. 


Het verenigingsrecht zit vanaf nu vervat in slechts één wetboek. Deze samenvoeging brengt wijzigingen mee voor VZW's.

Wat is er veranderd?

 • Nieuwe definitie VZW
 • Winst mag maar geen winstuitkering
 • Maatschappelijk doel wordt belangeloos doel
 • Je kan met twee een VZW oprichten
 • Algemene Vergadering en Bestuur kunnen evenveel leden tellen
 • Oproepingstermijn AV wordt verlengd van 8 naar 15 dagen
 • Raad van bestuur wordt bestuursorgaan
 • Dagelijks bestuur krijgt duidelijke taak
 • De bepalingen rond de aansprakelijkheid van bestuurders worden geconcretiseerd
 • Onderscheid grote en keline vzw wijzigt in: kleine vzw's, micro vzw's en andere dan kleine en micro
 • Richtlijnen rond vertegenwoordiging vzw's naar derden
 • Verplichting UBO
 • Huishoudelijk reglement wordt intern reglement
 • Opnemen van het gewest van de maatschappelijke zetel in de statuten
 • Aanpassingen aan de openbaarmakingsformaliteiten

Nieuwe definitie

Een vereniging wordt opgericht bij een overeenkomst tussen twee of meer personen, leden genaamd. 

Zij streeft een belangeloos doel na in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft.

Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig. 

Belangrijkste elementen uit de definitie

1. Je kan met twee een VZW oprichten

 • Vanaf nu kan je met twee personen een vzw oprichten.
 • Het bestuur moet uit drie personen bestaan tenzij de VZW slechts twee leden heeft.

2. Maatschappelijk doel wordt belangeloos doel

 • In de statuten moet een duidelijke omschrijving komen van het belangeloos doel dat de vzw nastreeft.
 • Vermelding van concrete doelstellingen om het doel te bereiken moet vanaf nu opgenomen worden in de statuten. vb. Organiseren van trainingen

3. Winst mag, winstuitkering niet

 • Verenigingen mogen alle activiteiten verrichten van welke aard ook (dus ook commerciële).
 • Winst maken mag alleen in functie van het belangeloos doel.
 • Winst uitkeren mag niet (niet rechtstreeks en niet onrechtstreeks).
 • Dit belet niet om vzw's haar leden gratis diensten aan te bieden. 
 • De fiscale regelgeving stelt nog steeds dat de commerciële activiteiten een bijkomstig karakter behouden om onder de rechtspersonenbelasting te blijven vallen. Is dit niet het geval zal men onder de vennootschapsbelasting komen. 

Stukken van de VZW

Alle facturen, communicatie, briefwisseling van de vzw moet volgende gegevens bevatten:

 • Naam van de vzw + de rechtsvorm (dit mag afgekort zijn)
 • Adres van de zetel van de VZW
 • Ondernemingsnummer
 • Woord rechtspersonenregister of de afkorting RPR
 • Vermelding rechtbank van de zetel van de VZW
 • E-mailadres en de website van de VZW

 

Gedurende de komende weken verschijnt er wekelijks een fiche dat een thema uit de nieuwe wetgeving extra zal toelichten. De volgende onderwerpen komen aan bod:

 • Fiche 1: UBO
 • Fiche 2: De statuten
 • Fiche 3: Bestuursaansprakelijkheid, Raad van Bestuur en Algemene Vergadering

 

Bron: SBB, www.scwitch.be en Wetboek Vennootschappen en Verenigingen