14/06/2019
David Van den Bosch

De vereniging Ekerse KC werd dit seizoen 1ste in de klasse veld Overgangsklasse B waardoor zij promoveerde naar Hoofdklasse 2 veld en 1ste in Hoofdklasse 4 zaal waardoor zij promoveerde naar Hoofdklasse 3.


Evenwel werd vastgesteld dat Ekerse KC reeds enkele jaren de verschuldigde bondsbijdragen niet integraal heeft voldaan (de bijdrage Sportbeat werd niet betaald), dat zij niet reageerde op aanmaningen noch op de aangetekende ingebrekestelling en dat zij geen contact heeft gezocht voor de opmaak van een afbetalingsplan. Hieruit blijkt duidelijk dat Ekerse KC volhardt in haar keuze om voornoemde bijdrage niet te voldoen. Om deze reden werd toepassing gemaakt van art. 68 3° b) van het Huishoudelijk Reglement waarin als sanctie aan de betrokken in gebreke blijvende vereniging wordt opgelegd dat haar eerste achttal in het volgende competitiejaar een reeks lager dient aan te treden. Hierdoor zal Ekerse KC alsnog niet promoveren naar Hoofdklasse 2 veld en Hoofdklasse 3 zaal.

Indien deze sanctie niet resulteert in het volledig betalen van de openstaande schuld, zal onverwijld toepassing worden gemaakt van de sanctie voorzien in art 68 5° en dit van zodra de 2-jarige termijn is verstreken.

De toepassing van het artikel 68 HR zorgt ervoor dat alle verenigingen op gelijke voet en onder dezelfde financiële voorwaarden kunnen functioneren. Een unilaterale beslissing van een vereniging om een goedgekeurde bijdrage, een doorgerekende kost of een opgelegde boete niet te betalen beschadigt het gemeenschappelijk belang van alle verenigingen en kan daarom niet getolereerd worden.

De beslissing werd op 24/05 aan Ekerse KC medegedeeld, zodat na toepassing van art 116 RvW er geen onnodige lege plaats in de reeksindeling veld zal zijn. Voor de reeksindeling zaal is dit echter niet meer mogelijk. De aangepaste reeksindelingen zal zo spoedig mogelijk door CWZ worden gecommuniceerd.